logo top ngb header 1013

Lidmaatschapsvereisten

De lidmaatschapsvereisten staan in de statuten van het NGB. De tekst van artikel 4 van de statuten luidt als volgt:

"1.   Voor het gewone lidmaatschap komt uitsluitend in aanmerking diegene die:
a.    de hoedanigheid van meester in de rechten heeft verkregen door het met goed gevolg afleggen van het doctoraal examen aan een Nederlandse Universiteit of de graad van master of laws heeft verkregen door het met goed gevolg voltooien van een masteropleiding in de rechtsgeleerdheid aan een Nederlandse Universiteit dan wel een door het bestuur daaraan gelijkwaardig geachte opleiding met goed gevolg heeft voltooid, en
b.    de meerderheid van zijn/haar werktijd als bedrijfsjurist inhouse werkzaam is bij een of meer in Nederland werkzame organisaties met een privaatrechtelijke rechtsvorm die:
(i)    in hoofdzaak ondernemingsactiviteiten uitoefenen; of
(ii)   uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verlenen aan één bepaalde organisatie als sub i bedoeld met inbegrip van haar groepsmaatschappijen; of
(iii)  in stand worden gehouden ter behartiging van de belangen van één of meer organisaties als sub i bedoeld; en
c.    zijn/haar werktijd geheel of nagenoeg geheel besteedt aan werkzaamheden van juridische aard, die uitsluitend betrekking hebben op de eigen juridische aangelegenheden van organisaties als sub b.i of b.iii bedoeld met inbegrip van haar groepsmaatschappijen. 
Het bestuur kan ontheffing verlenen van de criteria genoemd sub b. en c. Ter precisering van de criteria genoemd sub b. en c. kunnen door het bestuur nadere regels worden gesteld.
2.    Nadat een schriftelijk verzoek daartoe is ontvangen, beslist het bestuur over de toelating tot het gewone lidmaatschap. Bij niet-toelating door het bestuur staat beroep open op de Commissie van Discipline genoemd in artikel 14. Tegen de uitspraak van deze Commissie is geen beroep mogelijk.
3.    Een gewoon lid dat niet meer aan de in lid 1 sub b. of c. genoemde lidmaatschapsvereisten voldoet geeft hiervan kennis aan het bestuur. Het bestuur kan dat lid toelaten als buitengewoon lid van de vereniging. Het bestuur kan criteria opstellen waaraan het lid moet voldoen om tot het buitengewoon lidmaatschap te kunnen worden toegelaten. 
4.    Het bestuur is bevoegd jaarlijks gewone leden te verzoeken te bevestigen dat zij nog aan de in lid 1 vermelde vereisten voor het gewone lidmaatschap voldoen.
5.    Het bestuur is bevoegd aan een gewoon of buitengewoon lid de titel van erelid toe te kennen wegens buitengewone verdiensten voor de vereniging."

Klik hier om terug te gaan naar lidmaatschap.

opgeven-lid-90