logo top ngb header 1013

Statuten NGB

NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BEDRIJFSJURISTEN NGB

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.

Doel

Artikel 2
1.    De vereniging heeft ten doel de ondersteuning van de beroepsuitoefening van de gewone leden alsmede de bevordering van de rechtswetenschap en de rechtspraktijk in relatie tot het bedrijfsleven, en voorts al hetgeen daartoe behoort, daarmee in verband staat of daartoe bevorderlijk of dienstig kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2.    De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het beleggen van bijeenkomsten van leden, het (doen) organiseren van opleidingen, het ondernemen van studies, het uitbrengen van adviezen en het verlenen van faciliteiten.

Lidmaatschap

Artikel 3
1.    De vereniging kent gewone en buitengewone leden. Waar in de statuten wordt gesproken van leden, worden daaronder verstaan zowel gewone als buitengewone leden, tenzij het tegendeel blijkt.
2.    Gewone en buitengewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 4 bepaalde.

Artikel 4
1.   Voor het gewone lidmaatschap komt uitsluitend in aanmerking diegene die:
a.   de hoedanigheid van meester in de rechten heeft verkregen door het met goed gevolg afleggen van het doctoraal examen aan een Nederlandse Universiteit of de graad van master of laws heeft verkregen door het met goed gevolg voltooien van een masteropleiding in de rechtsgeleerdheid aan een Nederlandse Universiteit dan wel een door het bestuur daaraan gelijkwaardig geachte opleiding met goed gevolg heeft voltooid, en
b.   de meerderheid van zijn/haar werktijd als bedrijfsjurist inhouse werkzaam is bij een of meer in Nederland werkzame organisaties met een privaatrechtelijke rechtsvorm die:
(i)   in hoofdzaak ondernemingsactiviteiten uitoefenen; of
(ii)  uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verlenen aan één bepaalde organisatie als sub i bedoeld met inbegrip van haar groepsmaatschappijen; of
(iii)  in stand worden gehouden ter behartiging van de belangen van één of meer organisaties als sub i bedoeld; en
c.   zijn/haar werktijd geheel of nagenoeg geheel besteedt aan werkzaamheden van juridische aard, die uitsluitend betrekking hebben op de eigen juridische aangelegenheden van organisaties als sub b.i of b.iii bedoeld met inbegrip van haar groepsmaatschappijen. 
Het bestuur kan ontheffing verlenen van de criteria genoemd sub b. en c. Ter precisering van de criteria genoemd sub b. en c. kunnen door het bestuur nadere regels worden gesteld.
2.   Nadat een schriftelijk verzoek daartoe is ontvangen, beslist het bestuur over de toelating tot het gewone lidmaatschap. Bij niet-toelating door het bestuur staat beroep open op de Commissie van Discipline genoemd in artikel 14. Tegen de uitspraak van deze Commissie is geen beroep mogelijk
3.   Een gewoon lid dat niet meer aan de in lid 1 sub b. of c. genoemde lidmaatschapsvereisten voldoet geeft hiervan kennis aan het bestuur. Het bestuur kan dat lid toelaten als buitengewoon lid van de vereniging. Het bestuur kan criteria opstellen waaraan het lid moet voldoen om tot het buitengewoon lidmaatschap te kunnen worden toegelaten. 
4.   Het bestuur is bevoegd jaarlijks gewone leden te verzoeken te bevestigen dat zij nog aan de in lid 1 vermelde vereisten voor het gewone lidmaatschap voldoen.
5.   Het bestuur is bevoegd aan een gewoon of buitengewoon lid de titel van erelid toe te kennen wegens buitengewone verdiensten voor de vereniging.

Artikel 5
Het lidmaatschap eindigt:
a.    door overlijden van het lid;
b.    door opzegging door het lid met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken;
c.    door opzegging namens de vereniging wanneer:
(i)   een gewoon lid niet meer aan de lidmaatschapsvereisten voldoet en het bestuur het lid niet heeft toegelaten tot het buitengewoon lidmaatschap. De opzegging geschiedt door het bestuur en kan met onmiddellijke ingang plaatsvinden;
(ii)   een gewoon lid nalaat de in artikel 4 lid 4 genoemde bevestiging te verstrekken;
(iii)  een gewoon lid ondanks herhaalde aanmaning nalaat de verschuldigde contributie te betalen;
(iv)  van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren of een andere wettelijke opzeggingsgrond van toepassing is;
d.    door ontzetting als bedoeld in artikel 14 lid 5 sub d.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Geldmiddelen

Artikel 6
1.   De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributie en andere baten.
2.   De door de leden verschuldigde contributie wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
3.   Bij beëindiging en hervatting van het lidmaatschap binnen één kalenderjaar is voor dat jaar slechts éénmaal contributie verschuldigd.

Verenigingsjaar

Artikel 7
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Bestuur

Artikel 8
1.    Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
2.    De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de gewone leden der vereniging benoemd. Uit de bestuurders wordt door de algemene vergadering een voorzitter aangewezen. Voor het overige regelt het bestuur zijn taakverdeling zelf.
3.    Een bestuurslid kan door de algemene vergadering te allen tijde worden geschorst of ontslagen.

Artikel 9
1.   Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vereniging wordt tevens vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2.   Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, met inbegrip van de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 44 lid 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Algemene vergaderingen

Artikel 10
1.   Binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar, behoudens verlenging van die termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn bestuursverslag over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid uit en legt een balans en een staat van baten en lasten van de vereniging met toelichting, hierna: de jaarrekening, ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.
2.   Het bestuursverslag en de jaarrekening worden onderzocht door een daartoe door de algemene vergadering aangewezen accountant als bedoeld in artikel 2:393, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, die omtrent zijn onderzoek verslag uitbrengt aan het bestuur en de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weergeeft. Het bestuur voegt deze verklaring bij de jaarrekening.
3.   In de jaarvergadering wordt voorgesteld aan het bestuur decharge te verlenen voor het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.

Artikel 11
1.   Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling, onverminderd het bepaalde in artikel 41 lid 3 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2.   Behalve de in artikel 10 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door een tiende gedeelte van de gewone leden, met dien verstande dat vijftig gewone leden hiertoe steeds de bevoegdheid hebben.
3.   Aan de eis van schriftelijke vorm als bedoeld in leden 1 en 2 wordt voldaan in geval de mededeling respectievelijk het verzoek in elektronische vorm is geschied.

Artikel 12
1.    Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Gewone leden hebben daar ieder één stem, die in persoon dient te worden uitgebracht. Buitengewone leden hebben geen stemrecht.
2.    De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, waaronder begrepen de mogelijkheid van stemming bij acclamatie.
3.    Over alle voorstellen wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 13
1.   Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging kunnen slechts plaatshebben na een besluit van de algemene vergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat wijziging van de statuten en/of ontbinding zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
2.   Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is(zijn) opgenomen, voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3.   Besluiten als bedoeld in lid 1 kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Besluiten tot ontbinding kunnen slechts worden genomen door een algemene vergadering waar ten minste twee/derde van het totale aantal gewone leden der vereniging aanwezig is.
4.   Bij gebreke van het quorum bij besluiten tot ontbinding kan, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden, tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste veertien doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
5.   In de algemene vergadering, waarin tot ontbinding van de vereniging wordt besloten, wordt tevens een besluit genomen omtrent de bestemming van een eventueel batig saldo van de vereniging.

Gedragsregels en tuchtrechtspraak

Artikel 14
1.    Op voorstel van het bestuur stelt de algemene vergadering bij reglement vast:
a.    gedragsregels waaraan de leden bij de beoefening van de rechtspraktijk gebonden zijn;
en
b.    regels betreffende de tuchtrechtspraak met betrekking tot naleving van de gedragsregels.
2.    De tuchtrechtspraak is opgedragen aan een Commissie van Discipline. Van beslissingen van de Commissie van Discipline zal in hoogste ressort beroep mogelijk zijn op een College van Beroep, tenzij in de statuten of in de gedragsregels anders is bepaald.
3.    De Commissie van Discipline telt vijf leden. Zij worden door het bestuur voor een periode van drie jaren benoemd uit de leden der vereniging en zijn steeds herbenoembaar. Het bestuur bepaalt tevens wie van de leden van de Commissie van Discipline als voorzitter, als plaatsvervangend voorzitter en als secretaris zullen optreden. Het bestuur kan op verzoek van de Commissie van Discipline een griffier aanwijzen om de Commissie van Discipline bij de behandeling van een klacht te ondersteunen.
4.    Het College van Beroep telt vijf leden. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en één lid worden benoemd door de President van de Rechtbank te 's-Gravenhage uit leden van de rechterlijke macht die geen lid zijn van de vereniging.
De overige twee leden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden der vereniging. De leden van het College van Beroep zullen worden benoemd voor een periode van drie jaren en zijn steeds herbenoembaar. Het College van Beroep kiest uit zijn midden een secretaris. Het bestuur kan op verzoek van het College van Beroep een griffier aanwijzen om het College van Beroep bij de behandeling van een beroepschrift te ondersteunen.
5.    Op grond van overtreding van de gedragsregels kunnen de volgende straffen en
maatregelen worden opgelegd:
a.    waarschuwing;
b.    berisping;
c.    schorsing als lid voor de duur van ten hoogste een jaar;
d.    ontzetting uit het lidmaatschap.
Het opleggen van bovenbedoelde straffen en maatregelen is met uitsluiting van andere organen van de vereniging voorbehouden aan de Commissie van Discipline en het College van Beroep.

Huishoudelijk reglement, Commissies en Secties

Artikel 15
1.   De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven.
2.   Het bestuur is bevoegd commissies en secties uit de leden in te stellen en hun taak en bevoegdheden vast te stellen. De secties zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuur actief op specifieke rechtsgebieden.


15 februari 2017


KLIK HIER om de statuten als pdf te downloaden....

Klik HIER om de gedragsregels als pdf te downloaden...